Gizlilik

ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK Kişisel verilerinizi koruyor. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili Mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere, danışanlarımıza ve müvekkillerimize eksiksiz hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileriniz: isim, T.C. Kimlik No, e-posta, adres, cep telefonu gibi kişiler verilerinizi sizlerden talep ediyoruz

ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK web sitesini kullanarak, Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz. ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK sunucularında toplanan bu kişisel veriler, elektronik posta ile bilgilendirme metinleri gönderilmesi, hukuki danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi gibi işlemleri kabul etmektesiniz.

Kişisel verileriniz ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK’ın bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, açıklanma, aktarılma, devralınma, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK, danışanların ya da müvekkillerinin aksi bir talimatı ya da talebi olmaksızın, çalışanları, yardımcıları, tevkil avukatları, Aldağ Hukuk & Danışmanlık’ı ya da Av. Çağın Aldağ’ı temsil eden herhangi bir kişi haricinde başkaca üçüncü bir kişiyle paylaşılmamakta ve hatta bahsi geçen faaliyetler haricindeki nedenlerle kullanılmamaktadır.

ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hack, hırsızlık ve suiistimale, yetkisiz paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK’a teslim ettiğiniz ya da gönderdiğiniz kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir soru, sorgu, imha ya da değişiklik talebiniz için e-posta adreslerimizi kullanabilirsiniz:

bilgi@aldaghukuk.com
clientrelations@aldaghukuk.com

Kişisel veri sahibi ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK web sitesinde yer alan “bilgi”lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilerden kaynaklı herhangi bir zarara uğradığı iddiasında bulunamayacaktır.

Danışan veya Müvekkil bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Danışan veya Müvekkiller aşağıda yer alan mail adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle;

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediği,
b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi,
c) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
f) Kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi,
g) e ve f maddesinde belirtilen maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi,
j) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında bilgilendirilme her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaç ve Hukuki Sebeple İşleneceği ve Aktarılacağı

Tüm kişisel veriler; Mahkeme ve dava süreçleri ile kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin ifa edilmesini kapsayan tüm faaliyetler kapsamında kişisel verilerin paylaşılması, saklanması. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek adına kişisel verilerin paylaşılması, saklanması.

Kişisel Verilerin Ne Süreyle İşleneceği

ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK olarak, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Olmayan Bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, gerçek kişi danışan ya da müvekkillere tüm bilgilerdir. Bu bilgilere ilişkin her türlü kullanım hakkı serbest olduğundan, izin alınmaksızın saklanabilir, üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın, paylaşılabilir, aktarılabilir ve açıklanabilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, web sitesini veya mobil siteyi ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınıza tercihlerinizi kaydeden küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, Hukuk Büromuza ilişkin girdiğiniz siteye ilişkin bilgileri hatırlamak, web sitesine tekrar giriş yaptığınızda sitenin sizi tanıması gibi işlemlerde size en kaliteli hizmeti sağlamak için kullanılmaktadır. Çerezler bir sitenin işlevselliğini arttırır ve size sitenin kullanımını daha doğru incelememizde yardımcı olur. Herhangi bir kişisel ya da özel bilgi içermezler. Bilgisayarınıza zarar vermezler. Ayrıca çerezler dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirler. ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK web sitesinde kimliğinizi tanımlamak ve siteye giriş yaptıktan sonra ilgili ayarları muhafaza etmek için çerezler kullanabilir. Bu türden bir dosyanın gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler. ALDAĞ HUKUK & DANIŞMANLIK, uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir.

Kişisel Veriler Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları

İlgili kişi, işlenmiş olan kişisel verileriyle alakalı Türkçe ya da İngilizce olmak kaydıyla, yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle (e-posta veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) başvuru yapabilir.

Yapılacak başvuruda;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu, bulunmak zorundadır.

İlgili kişi tarafından yapılan başvuru hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak incelenerek tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlayacaktır.

İlgi Kişinin yapmış olduğu başvuruyu yanıtlanması sebebiyle ayrıca bir maliyet gerektirmediği takdirde ücret talep edilmez. Ancak ayrıca bir maliyet çıkması durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu tarife uygulanır.

Açık İletişim Kanalları aşağıdaki gibidir:

• ALDAĞ Hukuk & Danışmanlık – Av. Çağın Aldağ
• www.aldaghukuk.com
• bilgi@aldaghukuk.com
• clientrelations@aldaghukuk.com
• 0312 217 69 19
• Konutkent Mah. 3035. Cad. Suit Tower No:74/B-84 Çankaya/Ankara