tüketici-hakem-heyeti-sinirlari

Tüketici Mahkemelerine Başvuru İçin Öngörülen Parasal Sınırlar Arttırıldı

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Ülkemizde tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir sınırın üzerinde olmasına bağlıdır. Söz konusu sınırların altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde…

HIV ve Çalışma yaşamıyla ilgili ILO uygulama ve davranış kuralları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma hayatına ilişkin standartlara yönelik bildirisini, ayrımcılık karşıtı uygulamaları destekleyecek şekilde yeniledi. Yenilenen bildiri kişilerin HIV statüsünden bağımsız olarak çalışmaya devam etme hakkını teyit ediyor ve çalışanların iş bulma amacıyla HIV taramasından geçmemesinde ısrar ediyor. Standart ayrıca, HIV enfeksiyonuna karşı daha savunmasız olabilecek toplulukların haklarını korumak için hak odaklı bir uygulamaya…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. Resmi Gazete’nin 30.11.2021 TARİHLİ sayısında yer alan icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanununa göre, daha önce bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ın yetkisinde olan icranın geri bırakılması işlemine icra takibini yapan yerel mahkeme karar verebilecektir.…

İcra ve İflas Kanunu Hakkında Kanun Teklifi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Söz konusu Teklif ile  İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler öngörülüyor. İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılacak Önemli Değişiklikler Nelerdir? İcra Mahkemesinin takibin devamı hakkındaki kararı ile, borçlu ile istihkak iddiasında bulunan takip dışı üçüncü kişilerin elinde bulunan…

aldag-hukuk-is-hukuku-danismanlik

Uzaktan Çalışma

İşyeri kavramı Türk Hukuku Mevzuatında, mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu…

Ispat yükünü kaldıran olgu: İKRAR

İkrar kısaca; taraflardan birinin ileri sürmüş olduğu vakıanın diğer tarafça doğru olduğunun bildirilmesidir. Bu bakımdan bir taraf usul işlemi olan ikrar ile taraflar arasında çekişmeli olan vakıa artık çekişmeli olmaktan çıkar ve ispata gerek kalmaz. İkrar edilmiş vakıa için artık ispata gerek kalmadığından, ayrıca ispat için delil gösterilmesi gerekmemektedir. İkrar davanın kabulüne benzese de ikisi…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) 21/6/2018 ila 23/5/2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik…

VERBİS KAYDI için son süreler!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir. Buna göre, öncesinde çoğu defa ertelenen ve en son PANDEMİ sürecinde tekrar uzatılan VERBİS kayıt süresi 31.12.2021’e kadar son defa uzatılmıştır. Buna göre: Aşağıdaki kriterleri sağlayanların geç…

İş Kazalarından Doğan Tazminat Davaları

İş kazalarından doğan tazminat davaları,  işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından maddi veya manevi tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir dava türüdür. İş kazasından kaynaklanan tazminat davası, hem asıl işverene hem de tüm alt işverenlere (taşeron) karşı açılabilir. Örneğin, A şirketi, yemek işlerini taşeron olarak B Şirketine vermiş,…