değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

AGİ Uygulaması Kaldırıldı!

Asgari Geçim İndirimi 193 Sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenmişti. Ancak 25 Ocak 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş AGİ mülga edilmiş yani kanunun ilgili 32. maddesi, 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle artık iş hayatında AGİ uygulaması…

İş Kazalarından Doğan Tazminat Davaları

İş kazalarından doğan tazminat davaları,  işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından maddi veya manevi tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir dava türüdür. İş kazasından kaynaklanan tazminat davası, hem asıl işverene hem de tüm alt işverenlere (taşeron) karşı açılabilir. Örneğin, A şirketi, yemek işlerini taşeron olarak B Şirketine vermiş,…

Covid-19 Aşı Uygulaması Sürecinde İş Hukuku Ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Çalışan Hakları

COVID-19 hayatımızın birçok alanında değişikliklere sebep olduğu gibi, alınan idari tedbirler kapsamında temel hak ve özgürlüklere müdahalede bulunulması beraberinde yeni hukuki soru ve sorunlar getirdi. Geçtiğimiz aylarda hız kazanan aşılama sürecine ilişkin hukuki sorunlar da bunlar arasında yer alıyor. Aşı Uygulamasının Hukuki Niteliği Anayasa madde 17/2 uyarınca, “tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin…

Herhangi Bir Çalışana Koronavirüs (Covid-19) Bulaşması Halinde Alınması Gereken Tedbirler

Covid-19’un işyerinde bir çalışanda görülmesi yahut testinin pozitif çıkması durumunda işverence atılacak çeşitli adımlar bulunmaktadır. Gerek Covid-19 şüphesi gerekse de Covid-19 tanısı konulan bir çalışanın bulunması halinde acil durum eylem planının önceden belirlenmiş olması ve gerekli adımların ivedilikle atılması önem arz etmektedir. Belirtmek gerekir ki  6331 sayılı İSG Kanunu’nun alt mevzuatı olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında…